Archive | октобар 2013

Корисни сајтови

 

Институције у Србији

 1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  http://www.mpn.gov.rs/
 2. Национални просветни савет,
  http://www.nps.gov.rs/
 3. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања,
  http://www.ceo.edu.rs/
 4. Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице,
  http://www.ounz.vojvodina.gov.rs/
 5. Привредна комора Србије,
  http://www.pks.rs/
 6. Министарство економије и регионалног развоја,
  http://www.merr.gov.rs/
 7. Републички завод за статистику,
  http://www.stat.gov.rs/
 8. Национална служба за запошљавање,
  http://www.nsz.gov.rs/
 9. Институт за педагогију и андрагогију
  http://www.f.bg.ac.rs/instituti/PEA/o_instuitutu

Универзитети

 1. Универзитет у Београду
  www.bg.ac.rs
 2. Универзитет у Нишу
  www.ni.ac.rs
 3. Универзитет у Новом Саду
  www.uns.ac.rs
 4. Универзитет у Крагујевцу
  www.kg.ac.rs
 5. Универзитет У Приштини
  www.pr.ac.rs
 6. Државни универзитет у Новом Пазару
  www.np.ac.rs
 7. Интернационални универзитет у Новом Пазару
  www.uninp.edu.rs
 8. Универзитет уметности
  www.arts.bg.ac.rs

Школске управе

 1. Школска управа Чачак, за Моравички управни округ, са седиштем у Чачку;
  http://www.skolskaupravacacak.rs/
 2. Школска управа Нови Сад, за Јужнобачки и Сремски управни округ, са седиштем у Новом Саду;
  http://mpns.info/
 3. Школска управа Зрењанин, за Севернобанатски, Средњебанатски и Јужнобанатски управни округ, са седиштем у Зрењанину;
  http://www.suzrenjanin.edu.rs/

Регионални центри

 1. Регионални центар за проф. развој Ниш ,
  http://www.rcnis.edu.rs/
 2. Регионални центар за проф. развој Чачак,
  http://www.rc-cacak.co.rs/
 3. Регионални центар за проф. развој Ужице,
  http://www.rcu-uzice.rs/
 4. Регионални центар Кањижа,
  http://www.rckanjiza.edu.rs/
 5. Регионални центар за проф. развој Смедерево,
  http://www.rcsmed.edu.rs/
 6. Центар за стручно усавршавање Лесковац,
  http://www.csuleskovac.edu.rs/
 7. Центар за стручно усавршавање Крушевац,
  http://www.csu.edu.rs/
 8. Центар за стручно усавршавање Шабац ,
  http://www.csusabac.rs/
 9. Центар за стручно усавршавање Кикинда ,
  http://www.csu.rs/

Заједнице школа и стручна друштва

 1. Заједница електротехничких школа Србије
  http://www.zetss.edu.rs/
 2. Заједница машинских школа Републике Србије
  http://zms.edu.rs/
 3. Заједница саобраћајних школа Републике Србије
  http://zss.edu.rs/
 4. Заједница економских школа Републике Србије
  http://www.zajednica.edu.rs/
 5. ДАС Друштво андрагога Србије
  http://www.andragog.org/

Пројекти

 1. Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању – IPA 08
  http://www.okni.edu.rs/
 2. Модернизација система средњег стручног образовања –  IPA07
  http://www.vetserbia.edu.rs/
 3. Друга шанса – Развој система функционалног основног образовања одраслих у Србији
  http://drugasansa.rs/

Међународни линкови

 1. CEDEFOP Европски центар за развој стручног образовања
  http://www.cedefop.europa.eu/EN/
 2. ETF Европска фондација за обуку
  www.etf.europa.eu
 3. EUROPASS – CV  Иницијатива европске комисије за лакше запошаљавање и учење
  http://europass.cedefop.europa.eu
 4. ERISEE Иницијатива за образовне реформе југоисточне Европе
  http://www.erisee.org/
 5. GIZ „Реформа средњег стручног образовања и усавршавања у Србији“
  http://www.giz.de/en/
 6. BIBB Савезни институт за стручно образовање и обуку
  http://www.bibb.de/
 7. UNESCO – UNEVOC Међународни центар за стручно и техничко образовање и обуку
  http://www.unevoc.unesco.org/go.php
 8. ILO Међународна организација рада
  http://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm
 9. KulturKontakt Austria
  http://www.kulturkontakt.or.at/
 10. WorldSkills Europe
  http://www.euroskills.org/cms/
 11. UNDP Sеrbiа United Nations Development Program
  http://www.undp.org.rs
 12. Савет Европе
  http://www.coe.int/
 13. Eurostat Европска комисија (Статистички завод европских заједница)
  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
 14. UIL UNESCO Институт  за целоживотно учење
  http://www.uil.unesco.org/home/
 15. EAEA  Европска асоцијација за образовање одраслих
  http://www.eaea.org/
 16. ESREA Evropsko društvo za istraživanja u obrazovanju odraslih
  http://www.esrea.org/?l=en
 17. CONFITEA – сајт Пете међународне конференције о образовању одраслих, Хамбург
  http://www.unesco.org/education/uie/confintea/
 18. CONFITEA – Шеста међународна конференција о образовању одраслих, Извештаји за Европу и Северну Америку
  http://www.unesco.org/en/confinteavi/national-reports/europe-and-north-america/
 19. dvv international Институт за међународну сарадњу Удружења за образовање одраслих Немачке
  http://www.dvv-soe.org
 20. OECD Организација за економску сарадњу и развој
  http://www.oecd.org/home/
 21. EQF Европски оквир квалификација
  http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm
 22. ENIC/NARIC за препознавање квалификација
  http://www.enic-naric.net
 23. EUROGUIDANCE Европски портал за каријерно вођење
  http://www.euroguidance.net

 

Advertisements